Villkor för Animails webbtjänster

Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor (nedan Villkoren) tillämpas på användarens verksamhet i Animails webbtjänst (nedan Tjänsten) oberoende av med vilken dataterminalutrustning användaren använder Tjänsten.

När Användaren använder Tjänsten, anses Användaren ha godkänt vid vardera tidpunkt gällande Villkor och de anvisningar som ges i Tjänsten samt samtyckt till att följa dessa. Vid användning av Tjänsten är Användaren dessutom skyldig att följa vid vardera tidpunkt tillämplig lagstiftning samt god praxis.

Tjänsteleverantör

Animail
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna

E-post: kundservice@animail.se
Kundtjänst Tel: 010 410 73 70

 

Behandling av personuppgifter och platsdata

Animail kan med hjälp av Tjänsten samla in och behandla personuppgifter och platsdata i enlighet med det som anges i dataskyddsbeskrivningen.

Nyttjandet av platsdata kan användaren av mobiltjänsten avaktivera via inställningarna för dataterminalutrustningen och programmet.

 

Cookies

I Tjänsten används cookies eller andra motsvarande tekniker med vars hjälp Animail kan samla in information om användningen av Tjänsten och utveckla bättre användarupplevelser till exempel genom att erbjuda informationsinnehåll som intresserar användarna.

Användaren kan med hjälp av sina egna webbläsarinställningar hantera lagringen av cookies och andra motsvarande tekniker på sin dataterminalutrustning och även förhindra cookies helt och hållet. Om man förhindrar cookies eller raderar lagrade cookies kan det ha en negativ inverkan på Tjänsten eller delar av den eller dess funktioner, såsom användningen av varukorgsfunktionen i onlinebutiken. Om användaren inte har förhindrat cookies genom sina webbläsarinställningar, anses användaren ha godkänt de cookies som används i Tjänsten.

Förhindrande av cookies görs webbläsarspecifikt. Anvisningar om hur man förhindrar cookies i de vanligaste webbläsarna hittar du via nedan angivna länkar:

Internet Explorer

Chrome

Mozilla

 

Rättigheter och skyldigheter i användningen av Tjänsten

Användaren har rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor och de anvisningar som ges separat i Tjänsten. Animail har rätt att neka användaren att använda Tjänsten om han eller hon har agerat i strid med dessa Villkor, de anvisningar som ges separat i Tjänsten, lagen eller god praxis.

För att bekanta sig med och använda Animail tjänster, får Användaren bläddra i Tjänsten samt skriva ut eller på annat sätt kopiera eller spara kopior av innehållet i Tjänsten till sin egen dataterminalutrustning endast för eget, icke-kommersiellt bruk.

Användaren har inte rätt att på något som helst sätt redigera Tjänsten eller innehållet i den. Användaren får heller inte dela, sprida, förmedla, framföra publikt eller på annat sätt tillgängliggöra för allmänheten Tjänsten som den är eller i redigerad form eller delar av den, såvida uttryckligt tillstånd till det inte ges i dessa Villkor eller i Tjänsten.

Animail har rätt att när som helst utan föregående meddelande eller ersättningsskyldighet ändra Tjänsten eller dess innehåll, begränsa användningen av Tjänsten eller delar av den eller helt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av Tjänsten, dess innehåll eller vilken del som helst av den. Om användaren har agerat i strid med dessa Villkor, de anvisningar som ges separat i Tjänsten, lagen eller god praxis, har Animail rätt att förhindra att användaren får åtkomst till Tjänsten och neka fortsatt användande av Tjänsten.

 

Innehåll som Användaren skapar i Tjänsten  

Användaren förbinder sig att i Tjänsten inte skapa eller förmedla sådant innehåll som strider mot lagen eller god praxis, är olämpligt, bryter mot någon tredje parts rättigheter eller gör reklam för en tredje parts produkter eller tjänster rättslöst och utan föregående tillstånd av Animail.

Användaren ansvarar för det innehåll som han eller hon skapar och förmedlar i tjänsten och ger Animail sådan användarrätt till det som avses i dessa Villkor. Vid behov ska användaren inhämta rättighetsinnehavarens (till exempel fotografens och/eller det fotograferade objektets) tillstånd innan innehållet förmedlas i Tjänsten.  

Användaren beviljar Animail rätten att utan kostnad publicera och använda det innehåll som användaren har skapat för de syften som det har insamlats.

Animail gör ingen förhandsgranskning av det innehåll som användaren skapar eller förmedlar i Tjänsten, och är således inte ansvarig för någon del av det. Animail har utan skyldighet att meddela användaren när som helst att på förhand eller i efterhand ta bort innehåll som användaren har förmedlat i Tjänsten, som Animail efter eget gottfinnande anser strida mot dessa Villkor eller som på annat sätt är menligt eller skadligt för Animail eller tredje parter, eller annat innehåll efter eget gottfinnande, till exempel korrigering av skrivfel. Vem som helst kan genom att kontakta Animail begära borttag av innehåll som förmedlats i Tjänsten. Animail beslutar om huruvida sådana begäranden ska uppfyllas.

 

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess innehåll, såsom texter, bilder, produktinformation, varumärken, attribut och program, är egendom som tillhör Animail och dess samarbetsparter och skyddas av upphovsrättslagar och internationella licensavtal för upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter.

Samtliga immateriella rättigheter relaterade till tjänsten och dess innehåll (såsom upphovsrätt, registrerade och icke-registrerade varumärkes- och mönsterrättigheter, domännamn, patent, affärshemligheter och databasrättigheter) och det goodwillvärde som följer på användningen av dem tillhör Animail eller dess samarbetsparter. Animail ger inte användaren varken direkt eller indirekt rätt till några som helst immateriella rättigheter.

 

Länkar och sociala plugin-program

Internetanvändare kan bädda in länkar som leder till Tjänsten på tredje parters webbplatser som öppnas när användaren klickar på dem, förutsatt att en sådan länkning på grund av länkens utformning eller dess placering eller av andra skäl inte inverkar skadligt på Animails rykte eller skapar fel uppfattning om att det skulle finnas en koppling mellan administratören för den länkade webbplatsen eller dess produkter eller tjänster och Animail. En sådan länk får inte innehålla Animails varumärken i bildform.

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser, som ägs och administreras av tredje parter. Animail granskar inte innehållet på de länkade webbplatserna och det är på intet sätt inom Animails kontroll. Således ansvarar inte Animail för någon del av innehållet på de länkade webbplatserna eller webbplatsernas dataskydd.

Länkarna i Tjänsten till externa webbplatser och externa länkar till Tjänsten indikerar på intet sätt någon koppling mellan Animail och den länkande eller länkade tredje parten.

Tjänsten kan innehålla så kallade sociala plugin-program, såsom Facebooks och Twitters knappar Dela och Gilla. När användaren använder Tjänsten är dessa knappar som standard avaktiverade. De förmedlar inga data till sociala mediatjänster utan användarens egen aktiva och frivilliga åtgärd.

Knapparna för sociala plugin-program kan synas i en del av våra tjänster, men innehållet i dem kommer direkt från den ifrågavarande sociala mediatjänsten. När användaren använder tjänsten, läser den sociala mediatjänstens plugin-program av att användaren är inloggad i den ifrågavarande sociala mediatjänsten och kan således göra en koppling mellan användarens användning av Tjänsten till ett användarkonto i den sociala mediatjänsten. Om användaren inte är inloggad i den sociala mediatjänsten, kan den sociala mediatjänsten inte koppla användarkontot till Tjänsten. Sociala mediatjänster, såsom Facebook, kan samla in information om användarens användning i enlighet med vid vardera tidpunkt gällande villkor för deras sekretesspolicy. Facebook överlåter inte sina insamlade data till Animail, såvida användaren inte har gett sitt uttryckliga samtycke till det.

Användaren kan bekanta sig med villkoren för plugin-tjänsterna i respektive tjänst.

 

Ansvarsbegränsningar

Animail strävar efter att tillhandahålla användaren tjänsten obruten, rättslöst och störningsfritt, Animail ansvarar inte för tillförlitligheten, korrektheten, felen, bristerna, ofullständigheten eller andra fel i Tjänsten eller informationen som förmedlas i den, och inte heller för informationen eller innehållet som användaren har skickat eller mottagit eller låtit bli att skicka eller inte tagit emot med Tjänsten. Animail kan heller inte garantera och ansvarar inte för datasäkerheten för information i Tjänsten eller information som förmedlas via Tjänsten.

Animail ansvarar inte för några som helst skador som uppstår på grund av användningen av Tjänsten eller dess innehåll, eller förhindrande av användningen eller dessa Villkor, såvida det inte föranleds av tillämplig tvingande lagstiftning.


Ändringar av villkor

Animail har rätt att efter eget gottfinnande ändra dessa Villkor genom att meddela det till användaren via e-post eller Tjänsten. Villkorsändringarna träder i kraft när de har meddelats.

 

Villkor för Animails Onlinebutik

Allmänt
Dessa är avtalsvillkoren för Animail (nedan Animail) onlinebutik. Dessa avtalsvillkor tillämpas mellan Animail och konsument (nedan Kunden) då Kunden köper produkter från Animail via Animail webbplats www.Animail.se. Dessutom tillämpas Animails allmänna användningsvillkor för webbtjänsten då Kunden använder Animails onlinebutik.

För att nyttja och beställa online via Animail
Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att beställa hos oss!

Personuppgiftshantering
Animail behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med vad som tillåts och krävs av vid vardera tidpunkt gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om behandling av personuppgifter finns i Animails dataskyddsbeskrivning.

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter så som namn, address och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på kundtjänst.

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Läs mer om Animails Integritetspolicy här.

Animail använder uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger kunden sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Kund kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Animail. Kund skall iaktta största omsorg om sitt användarnamn och lösenord och får inte lämna ut dem till annan än sådan person, som äger rätt att göra beställning för kundens räkning.

Animails kundregister är konfidentiellt. Animail förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller för försäljning av fakturor eller i annan utsträckning än vad som anges i gällande lagstiftning. Utnyttjar kund någon av leverantörernas rabatter såsom uppfödare eller dylikt vidarebefodras alltid information om det specifika köpet till leverantören i fråga.

Prenumerationer
Om du väljer att prenumerera på foder har vi inga bindningstider. Det tillkommer inga extra avgifter och på leveranser över 500 kronor finns det fraktfria leveransalternativ. Du kan själv pausa, senarelägga eller tidigarelägga intervallet på din prenumeration när du vill. Det intervall du väljer på din prenumeration avser hur ofta en order skapas, och datumet som står i din prenumeration avser när nästa order skapas, därefter tillkommer vår ordinarie leveranstid.

Om den produkt du prenumererar på sänks eller höjs i pris, ändras även priset på din prenumeration. Det betalsätt du väljer när du skapar din prenumeration är det som fortsätter att användas på kommande prenumerationsorders. Om du exempelvis byter bankkort eller vill att prenumerationen ska dras från ett annat konto, behöver prenumerationen avslutas, och en ny skapas med aktuell betalningsinformation.

Allmänna förseningar och aktuellt lagersaldo påverkar leveranstiden. Det innebär att om produkten du prenumererar på är en beställningsvara, eller tillfälligt slut, så kommer leveranstiden bli längre. Om produkten du prenumererar på har utgått ur sortimentet så avslutas din prenumeration och du informeras om detta via mail. Observera att detta är en manuell hantering hos oss, och vi återkopplar så snabbt vi kan.

Varje gång en ny prenumerationsorder skapas godkänner du på nytt våra gällande villkor. Villkor, såsom exempelvis leveranstid kan ändras under prenumerationens gång. Du hittar aktuella villkor och priser på vår hemsida.
Om en prenumerationsorder inte kan skapas, exempelvis på grund av att täckning saknas på ditt kort, så blir du informerad om detta via mail. När din prenumerationsorder skapats upp får du en orderbekräftelse. Vänligen kontrollera att leveransadressen stämmer, att eventuell portkod är aktuell, och var uppmärksam på om det står att din order innehåller beställningsvaror som gör hanteringstiden längre.

 

Orderbekräftelse

När du slutfört din order hos oss så kommer det per e-mail komma en orderbekräftelse till din angivna e-postadress. Bekräftelsen fungerar som ett kvitto och där hittar du allt ifrån ditt ordernummer till valda produkter. Om du har frågor gällande din order, vill spåra ditt paket eller ångra ditt köp så behöver du bifoga ditt ordernummer när du tar kontakt med vår kundservice.

 

Outlösta paket

Om ett paket inte löses ut debiterar vi dig som kund med en avgift om 200:- som motsvarar de kostnader som tillkommit oss i hanteringen.

Vid leverans till ombud ligger paketet normalt sett i 7 dagar.

 

Reklamation

Animail tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt. Tänk på att göra en korrekt anmälan.

Spara emballaget för eventuell reklamation till Postnord för transportskada. Reklamation ska meddelas inom skälig tid.

En produkt som vi anser är felexpedierad alternativt skadad byter vi självklart ut, under förutsättning att produkten är oöppnad.

Sådan vara kan du fraktfritt returnera i enlighet med av oss lämnade instruktioner.

Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för dig som kund. Retur får enbart ske med våra fraktsedlar.

Som konsument har du 3 års reklamationsrätt eller enligt sista förbrukningsdatum för livsmedelsprodukter såsom foder och godis. 2 månader anses alltid som en skälig tid för att upptäcka en eventuell skada eller defekt på en produkt. Vid eventuell tvist huruvida varan är felaktig, skadad eller felexpedierad följer vi Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För tvistlösningshjälp kan du även vända dig till EU:s gemensamma tvistlösningssida som du hittar här.

Hävda köp enligt denna punkt återbetalas inom 30 dagar räknat från den dag vi mottagit varan. Själva varan skickas i enlighet med mottagen retursedel, observera att den inte ska skickas till nedanstående adress! Vid omleverans eller avhjälpande av fel på produkt återbetalas eventuella fraktkostnader inom 14 dagar från det att vi mottagit den reklamerade varan. Har övriga kostnader uppkommit i samband med reklamationen (t.ex. bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande) ersätts du även för dem.

KLICKA HÄR för att göra en retur.

Kommunikation angående returer sker med kundtjänst enligt adressen nedan.

kundservice@animail.se eller 010-4107370


Ångerrätt och smakgaranti - Gratis returrätt!

Du har rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar efter det att du har tagit emot varan. Det är viktigt att du både skickar tillbaka varan och att returen registreras hos oss inom 30 dagar efter att du mottagit den. Du har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera varans funktion men tänk på att ej använda produkten ovårdat om du vill ha möjlighet att returnera den utan extra avgift. Har produkten hanterats i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion kan en ersättning motsvarande varans värdeminskning utkrävas. Detta gäller ej livsmeddelsprodukter där förpackningen endast får brytas om smakgaranti gäller. Produkten bör skickas tillbaka i en kartong för att vara skyddad under transporten och ska även med fördel vara i sin orginalförpackning. Returfraktsedel får ej klistras direkt på produkten vid retur, bortsett från de fall då produkten sändes till dig på detta sätt (t.ex. klösmöbler).

För en obetalad faktura rekommenderar vi att du antingen kontaktar Klarna och pausar din faktura eller betalar det fulla beloppet. Återbetalningen för ett ångrat köp sker i regel inom 14 dagar från den dag vi mottagit ditt meddelande. Det kan dock vara så att du får vänta längre om vi ej har mottagit din vara inom 14 dagar. Du kan då istället skicka in ett bevis till oss på att varan har återsänts för att snabbare få din utbetalning.

Du kan enkelt ångra ditt köp och göra en retur. Skicka ett mail till kundservice med ditt ordernummer samt vad du vill returnera så skickar vi en retursedel till dig. Alternativt hittar du en ångerblankett från Konsumentverket som du även kan använda HÄR.

Hos Animail har du fri ångerrätt och fria returer. Vi står alltid för fraktkostnaden genom att skicka ut en retursedel till dig. Du måste använda dig utav fraktbolag som vi samarbetar med när du skickar din retur. Varan lämnas in till närmaste postombud för retur.

Vissa av våra torrfoder säljs med smakgaranti (gäller ej våtfoder). Detta innebär att om hunden eller katten inte tycker om maten har du möjlighet att lämna tillbaka säcken och få pengarna tillbaka. Minst 80% av säckens innehåll ska i så fall finnas kvar, fodret ska returneras i sin originalförpackning och du behöver åberopa smakgarantin max 30 dagar efter du köpt varan hos Animail. Hos Animail har du fri returrätt vid åberopande av smakgaranti, d.v.s. vi betalar din returfrakt genom att skicka ut en retursedel till dig. Varan lämnas in till närmaste postombud för retur. Smakgaranti erbjuds för:

1st Choice, Arion, Acana, ANF, Axess, Bozita, Brit, Brit Premium, Brit Care, Brit Carnilove, Carrier, Carnia, Eukanuba, Fixodida Zx, Four Friends, Glycoflex, Halla, High Energy, Happy Dog, Happy Cat, Hills, Iams, Lone Star, Robur, Royal Canin, Naturea, Nutra Nuggets, Nutra Gold, Orijen, Purina Pro Plan, Precept, Planet Pet, Profine,Pronature Holistic, Specific, PureNatural, Canagan, Nutrima,Taste of the Wild och Tello.

Hävda köp enligt dessa punkter återbetalas inom 30 dagar räknat från den dag vi mottagit varan.

 

Vad händer med min faktura/betalning för ordern när jag returnerar den?

Om du har valt att betala din order mot faktura är det viktigt att du kontaktar Klarna för att förlänga fakturans förfallodatum eller pausa fakturan. Detta gör du enkelt genom att kontakta Klarna

När vi har mottagit och hanterat din retur kommer du att krediteras för den/de varorna och Klarna skickar dig en kreditfaktura på det belopp du ska dra av ifrån din originalfaktura.

Du behåller alltså alltid den faktura som du först fått för detta köp. Är din order betalad via kort direkt på vår hemsida kommer du att få en återbetalning till samma kort, är din faktura fullt betalad kommer du att bli kontaktad av Klarna för att välja vilket konto du vill ha din återbetalning till.

 

Returer

Vi på Animail vill givetvis att du ska vara så nöjd som möjligt med allt du beställer och där ha möjlighet att ångra ditt köp. Därför har vi öppet köp och gratis retur 30 dagar från inköp.Färskfoder och andra frysta varor kan vi inte ta i retur pga. fryskedjan. Använder du inte vårt returformulär utan returnerar på eget bevåg utanför våra fraktavtal kommer vi inte kunna ersätta dig för fraktkostnaden.Du står för risken när paketet skickas tillbaka till oss, därför ber vi dig att använda vår kartong eller annat likvärdigt emballage. Tejpa ej fraktsedeln direkt på produkt eller produktens ytterförpackning.Så långt möjligt skall varan vara oanvänd. Om varan har hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kan du bli skyldig att ersätta Animail för varans värdeminskning. Vi är skyldiga att upplysa om att du som konsument även kan använda Konsumentverkets standardblankett. KLICKA HÄR för att komma till blanketten.Är du fortfarande osäker kring hur det fungerar är du alltid varmt välkommen att prata med vår kundtjänst.

Certifierad av Trygg E-handel

Animail är certifierad av Trygg E-handel. För mer information kring vad det innebär - klicka här -

http://www.tryggehandel.se/

 

Priser och Produkter

Samtliga priser anges inklusive moms om det inte särskilt anges att så inte sker.

Skulle momsförändringar ske förbehåller vi oss att även kunna justera priserna på ett motsvarande sätt.

Animail strävar efter att hålla de prisuppgifter och tillgänglighetsuppgifter gällande produkterna som visas i onlinebutiken aktuella och korrekta, men garanterar inte och ansvarar inte för informationens korrekthet eller produkternas tillgänglighet. Om ett pris som visas i onlinebutiken är uppenbarligen felaktigt, förbehåller sig Animail rätten att häva avtalet. Priset anses ha varit klart felaktigt åtminstone då det avviker märkbart från den normala prisnivån för en motsvarande produkt eller då kunden på annat sätt borde ha förstått att priset är felaktigt (t.ex. om priset är 0,00 sek).

Avgift för frakt kan tillkomma enligt fraktvillkor. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Vid felaktigheter kring pris eller lagerstatus kan Animail häva köpet.

Om varan är restad eller utgått är Animail inte obligerade att erbjuda just den varan utan kan stryka produkt från beställning alt. föreslå en annan vara.

 

Betalning

Kort och banköverföring
Animail erbjuder kort och direktbetalningar via Klarna. När du slutför ditt köp hos Animail så kan du därför känna dig helt trygg att allt går till på ett tryggt och säkert sätt.Efter att du valt betalsättet kort/direktbetalning förflyttas du till den krypterade betalsidan där du enkelt slutför din betalning.Inga kontouppgifter sparas eller lagras av oss. Kortbetalningar omfattas av säkerhetsstandarden 3D Secure i samarbete med bankerna.

Faktura
Genom Klarna erbjuder vi dig möjligheten att göra ditt köp först och få hem den innan du betalar.Fakturatiden via Klarna är 14 dagar och det tillkommer ingen fakturaavgift. Om betalningen inte kommer till Klarna inom utsatt tid så tillkommer det en påminnelseavgift på 60kr och en dröjsmålsränta på 25,5%.

Om det är första gången du nyttjar Klarna så kan Klarna göra en kreditupplysning. Detta kommer du givetvis få information om till din e-brevlåda eller per post. Vi följer svensk lagstiftning gällande personuppgiftshantering.Skulle du som kund vilja skjuta på förfallodatumet går det smidigt och enkelt via MyKlarna eller genom att kontakta Klarna direkt. Skulle du vilja dela upp din betalning så väljer du enkelt Klarna Konto i kassan.

Det som tillkommer med Klarna konto är en årsränta på 19,5% och aviavgift på 29 kr (ingen uppläggningsavgift). Med Klarna Konto har du en årsränta på 19,5% och en aviavgift på 29kr.

Tvister
Animail följer Allmänna reklamationsnämndens riktlinjer och svensk lagstiftning om tvist skulle uppstå. Mer om information om EU's gemensamma tvistlösningar hittar du här

Leveransförsening
Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

Risker vid transport
Vi står för transportrisken från vårt lager till dig (d.v.s. skadad eller bortkommen vara). Observera att du vid ev. reklamation måste spara emballaget för att anmälan ska vara giltig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

Force Majeure och Leveransförseningar
Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss eller rådande värderlekar som förhindrar leverans.

I händelse av omständigheter som står utanför Animails skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Animail förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger två månader har såväl du som Animail rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 

Senast ändrad 2018-05-24 © Animail